TOYP 2022

03/03/2022

Preduzetnicka akademija2

JCI Entrepreneurship Academy

07/08/2021

BC 2021

Balkanska konferencija 2021

17/07/2021

TOYP 2021

04/04/2021

Majske radionice JCI Srbije

Majske radionice JCI Srbije

05/06/2020

Aprilske radionice JCI Srbije

01/05/2020